Co-Initiator:

 Shih-Kung Lai, Zhejiang University, China

 

 


Co-Initiator:
 

Haoying Han, Zhejiang University, China

 

 


Regular Members:

Hong Chen, China Eco-city Academy, China


Meiling Chen, Planning and Natural Resources Bureau of Shenzhen Municipality, China

 

Po-Chen Ko, Department of Urban Development, Taipei City Government, Taiwan

Na Li, Chinese Society for Urban Studies, China

 

Jiao Jiao Luo, Zhejiang University of Finance and Economics, China

 

Wei Wang, Zhejiang University City College, China

Yun Wang, Chinese Society for Urban Studies, China

 

Shengyong Yao, Shijiazhuang Tiedao University, China

 

 

Student Members:

 

Meng Chen, Capital University of Economics and Business, China

 

Wenzheng Lu, Zhejiang University, China
 

Xuefeng Shang, Tianjin University, China

 

Xiaofeng Sun, Zhejiang University, China

 

Zhiyi Xu, Zhejiang University, China